UNI5 WC CON IGIENIZZANTE – čistič WC 750 ml

Kód: 2787
89 Kč 73,55 Kč bez DPH 11,87 Kč / 100 ml
Ihned k odběru

  

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rychle působící prostředek, určený k očistě toalet.
Prostředek na bázi kyseliny s vyšší viskozitou. Odstraňuje také vodní kámen.

 

 

Použití

Malé množství přípravku stříkněte pod okraj mísy a nechte několik minut působit.

Poté vyčistěte WC kartáčem a spláchněte.

 

O výrobci

Od roku 1987 vyvíjí a vyrábí čistící prostředky a systémy včetně ekologické řady pro profesionální čištění. Společnost Interchem Italia získala certifikáty kvality ISO 9001, ISO 14001 a ISO 450001. Ekologická řada produktů má také certifikaci Ecolabel.

 Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí! Skladujte odděleně od potravin.

 

Upozornění

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P405 Skladujte uzamčené.
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.

 

Výrobce 

Interchem Italia srl
Via Spagna, 8
350 10 Vigonza 
Italy

Doplňkové parametry

Kategorie: Toaleta
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz